Poistenie zodpovednosti za škodu

Každá firma zo zákona zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí svojmu okoliu pri prevádzkovej činnosti. Z tejto zodpovednosti môžu aj vašej firme vzniknúť veľmi vysoké náklady na úhradu vzniknutých škôd. Aj preto je poistenie zodpovednosti za škodu popri poistení majetku a príjmov tretím základným druhom poistenia každej firmy.

Vzhľadom na to, že existuje celý rad špecifických druhov zodpovednosti za škodu upravený v rôznych právnych predpisoch, poisťovne pripravili aj špeciálne druhy poistenia zodpovednosti za škodu. Pre mnohé oblasti podnikania je poistenie zodpovednosti dokonca  povinné a zvyčajne sa označuje ako tzv. profesijná zodpovednosť.

 

Poistenie všeobecnej zodpovednosti

Základná, alebo tzv. všeobecná zodpovednosť je založená na princípe prevádzkovej zodpovednosti každého podnikateľského subjektu. V poistení všeobecnej zodpovednosti sa rozlišuje poistenie škôd spôsobených na zdraví a majetku a následného ušlého zisku. Okrem náhrady škody poškodenému býva súčasťou poistenia aj úhrada nákladov na právnu obranu v prípade súdnych konaní.

V posledných rokoch sa výrazne zvyšujú náhrady priznávané súdmi pri škodách na zdraví, a preto je pri poistení zodpovednosti za škodu dôležité nastaviť dostatočne vysoký limit plnenia.

 

Poistenie zodpovednosti za výrobok

Osobitná právna úprava platí v Európskej únii aj v mnohých ďalších štátoch sveta v oblasti ochrany spotrebiteľov pred škodou spôsobenou nebezpečnými výrobkami. Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadou výrobku zavádza prísne pravidlá, podľa ktorých výrobca alebo predajca zodpovedá za škody spôsobené výrobkom, ktorý uviedol na trh.

Najmä v prípade exportu výrobkov do zahraničia je kvalitné poistenie prakticky nevyhnutným predpokladom úspešného obchodovania.

 

Poistenie profesijnej zodpovednosti

Profesijná zodpovednosť je pojmom používaným na označenie osobitnej kategórie zodpovednosti, ktorú majú osoby poskytujúce v rámci svojej podnikateľskej činnosti služby vyžadujúce určité odborné znalosti.

Ide pritom najmä o škody finančného charakteru, spôsobené chybným postupom firmy. Typickou profesijnou škodou je napr. chyba projektu spracovaného architektom alebo chyba daňového poradcu v daňovom priznaní.

 

Špeciálne druhy poistenia zodpovednosti

Pre mnohé oblasti podnikania existujú špeciálne druhy poistenia zodpovednosti, ktoré zodpovedajú špecifickej právnej úprave zodpovednosti podľa príslušného zákona. Patrí medzi ne napríklad:

Poistenie zodpovednosti cestného a železničného dopravcu - podľa medzinárodného dohovoru CMR a príslušných ustanovení Občianskeho a Obchodného zákonníka

Poistenie zodpovednosti zasielateľa - v zmysle zasielateľskej zmluvy podľa Obchodného zákonníka

Poistenie zodpovednosti za škodu v dôsledku závažnej havárie - podľa zákona č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Poistenie zodpovednosti za ekologickú ujmu - podľa zákona č. 359/2007 Z.z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov