Dôležité zmeny v Zákone o cestnej premávke v roku 2020

Rok 2020 priniesol zásadné zmeny v legislatíve vo všetkých odvetviach. 

Dňa 01.04.2020 nadobudla účinnosť novela zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len  "Zákon o cestnej premávke"), ktorou sa zavádzajú nové pravidlá cestnej premávky.

 

Jednou z najdôležitejších zmien je povinné vytváranie záchranárskej uličky. Ustanovenie §10 ods. 11 Zákona o cestnej premávke ukladá po prvýkrát zákonnú povinnosť vytvoriť záchranársku uličku. Vodič vozidla je povinný vykonať taký jazdný úkon, ktorý umožní vytvorenie záchranárskej uličky v strede medzi dvomi jazdnými pruhmi a v úsekoch s viac ako dvomi jazdnými pruhmi medzi ľavým jazdným pruhom a k nemu priliehajúcim jazdným pruhom. Pri vytváraní záchranárskej uličky je na nevyhnutne potrebný čas vodič vozidla oprávnený vojsť aj na miesta, kde je to inak zakázané, ak tým neohrozí iného účastníka cestnej premávky. Záchranársku uličku môže použiť len vodič vozidla s právom prednostnej jazdy alebo vodič vozidla zabezpečujúci odstránenie následkov dopravnej nehody alebo inej mimoriadnej udalosti. Vodičovi iného vozidla je použitie záchranárskej uličky zakázané. V zmysle Zákona o cestnej premávky sa stanovuje výška pokuty 99€ v prípade ak bola porušená povinnosť vytvoriť záchranársku uličku a sankcia vo výške 300€ v prípade porušenia zákazu jazdy v záchranárskej uličke.

 

Zákaz používať mobilný telefón sa touto novelou sprísňuje tak, že je zakázané ho aj držať v ruke a toto pravidlo sa okrem mobilného telefónu vzťahuje aj na iné telekomunikačné, audiovizuálne alebo obdobné zariadenia (napr. ladenie autorádia), s výnimkou handsfree.

 

Významnou zmenou je aj výslovné zaradenie osoby pohybujúcej sa na kolobežke s pomocným motorčekom medzi vodiča nemotorového vozidla.(rovnako ako je zaradená osoba na bicykli s pomocným motorčekom alebo osoba na samovyvažovacom vozidle – segway). V praxi to napríklad znamená, že na chodníku smú tieto osoby jazdiť len rýchlosťou chôdze a nesmú pritom ohroziť chodcov.

 

 

Zdroj : najpravo.sk